Vi tilbyr

Vi tilbyr konsultasjoner via mobil og web for å gjøre det lettere for deg å få hjelp til enkle lidelser, uavhengig av hvor du måtte befinne seg. Du velger selv om du vil bruke videosamtale eller kun lydsamtale. Vi anbefaler med video for et best mulig møte mellom behandler og pasient. ePsyk AS gir alle pasienter et kvalifisert tilbud inkludert de som har vanskelighet eller frykt for å gå til sin fastlege eller andre hjelpeinstanser. Vi bidrar derfor også til at terskelen for å oppsøke hjelp går ned.

Kartlegging av symptomer og diagnostisering

Våre behandlere har lang erfaring innen sitt fagfelt, og vil effektivt kunne kartlegge pasientens behov/problemstilling. Dette er avgjørende for at pasienten skal oppnå tillit, noe som bør skje på et tidlig tidspunkt i konsultasjoner over nett.

Angst

Angstlidelser er en samlebetegnelse for tilstander hvor hovedsymptomet er angst eller frykt. Sammen med angsten følger ofte symptomer som irritabilitet, tristhet, tretthet, hodepine, nummenhet i hender og føtter, muskelsmerter, skjelvinger og rykninger, pustevansker, svetting, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer. (Folkehelseinstituttet, 2018). Angstlidelser er svært utbredt. Hver fjerde til femte person i befolkningen opplever en angstlidelse i løpet av livet. Informasjon og veiledning er viktig for å lære seg å mestre angst (HDI). Tidlig diagnostikk og behandling er viktig for å unngå unnvikelsesatferd, langvarig funksjonsfall og sekundære vansker.

Depresjon

Depresjon gir både kroppslige og psykiske symptomer. Kjernesymptomene ved depressive lidelser er senket stemningsleie, nedtrykthet, tap av opplevelse av mening i tilværelsen, manglende interesse for andre mennesker og vanlige gjøremål, og mangel på energi. I tillegg kommer ofte svekket selvfølelse, selvbebreidelser og skyldfølelse. Evne til å føle lyst og glede svekkes, også seksuell lyst blir borte. Søvn og appetitt påvirkes. Kroppslige funksjoner hemmes. Typisk er det også at man tåler mindre smerte. Deprimerte søker ofte lege for smerter i muskler og ledd. Hos 3 av 4 følges depresjonen av angstproblemer. Halvparten av dem som rammes av depresjon for første gang, får en ny episode senere. (Folkehelseinstituttet, 2018)

Livskrise

En psykisk krise foreligger når en hendelse, opplevelse, belastning eller påkjenning midlertidig har oversteget et individs totale mestringsevne og ført til psykisk ubalanse. Man skiller mellom livskriser (psykisk ubalanse utløst av normal livshendelse) og traumatiske kriser (reaksjon utløst av plutselig, uventet, ofte overveldende eller truende, opplevelse eller hendelse). Eksempler på slike kriser kan være oppsigelse av jobb, samlivsbrudd, akutt sykdom, dødsfall eller andre tap, økonomiske belastninger og lignende. Det er stor variasjon i symptomene. Vanlige plager er søvnforstyrrelser, vonde drømmer og kroppslige symptomer som uvelhet, tretthet, hodepine, svimmelhet, løs mage og diffuse smerter. Ofte initial fase med uro og engstelse. Eventuelt tristhet og sorg (Legevakthåndboken, 2018)

Selvmordstanker

Når den psykiske smerten ved å leve blir uutholdelig, kan selvmord for noen bli det endelige valg ut av smerten. Årsaken til at en person får tanker om eller forsøker å ta sitt liv er ofte sammensatt. For noen er den psykiske smerten knyttet til det å være psykisk syk, for andre kan ulike livskriser som er uavhengige av psykisk lidelse føre til selvmord eller selvmordsforsøk. Andre gjør et selvmordsforsøk, med håp om å bli hjulpet til et bedre liv etterpå. Selvmord og selvmordsforsøk er for de fleste endepunktet i en prosess der indre og ytre belastninger over tid ikke har latt seg endre eller løse på en måte som gjør livet grunnleggende bedre. (Folkehelseinstituttet, 2018). For mange er det vanskelig å dele slike tanker med sine nærmeste i frykt for å såre eller skape frykt, men effektiv behandling finnes.

Overgrep/vold

Vold og overgrep kan gi fysiske og psykiske skader. Det tar ofte lang tid før personer som utsettes for vold eller overgrep tar kontakt med andre fordi en ofte føler skyld eller skam, spesielt dersom handlingene utføres av personer i nære relasjoner. Dette kan føre til at overgrep/vold fortsetter over tid noe som kan gi varige mén og sekundære plager som eksempel post traumatisk stress lidelse (PTSD), depresjon og angst.

Stress

Stress defineres hovedsakelig på tre ulike måter:
1. Ytre påvirkning (stresstimuli/stressor).
2. Fysisk eller emosjonell reaksjon på ytre påvirkning (stresserfaring).
3. En respons på samspillet mellom de ytre påvirkningene og reaksjonene på dem. 

Kortvarig stress har vist å ha positiv effekt på helsen, mens langvarig stress har vist å kunne ha negativ innvirkning på både fysisk og psykisk helse. (Helsedirektoratet, 2017)

Rådgivning

Det blir mer og mer vanlig med psykiske lidelser blant unge i samfunnet. Mange foreldre har behov for råd og støtte i hvordan de på best mulig måte kan bidra til at barna deres opprettholder en god psykisk helse. Det kan også være vanskelig å være pårørende for personer i nær familie som sliter psykisk enten det handler om å være en god støtte, hjelpe de som har vansker med å få riktig hjelp samt å ivareta egne behov og få støtte slik at en ikke blir syk selv av belastningen. Vi kan bidra til å gi råd om enkle tiltak i hjemmet, samt vise vei for hvor man kan finne egnet behandling.

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.