Om oss

ePsyk kobler sammen pasienter og behandlere fra hele Norge.
Vi har skapt en sikker plattform hvor geografisk lokalisasjon ikke er et hinder for å motta psykisk helsehjelp. ePsyk skaper et samfunn der alle kan få tilgang til god psykisk helsehjelp, uavhengig av bosted. Vi fjerner tabuer rundt psykisk sykdom og senke terskelen for å søke hjelp. Vi er nytenkende og teknologisk tilpasset tiden vi lever i. ePsyk har fokus på god tilgjengelighet, fleksibilitet, kvalitet og lav pris.

ePsyk ble startet av fire leger med bred allmennmedisinsk kompetanse. Gjennom rollen som fastlege har vi over flere år sett en dramatisk økning i behovet for utredning og behandling av psykiske lidelser. Utfordringen er at det offentlige tjenestetilbudet for denne pasientgruppen er underdimensjonert. Spesialisthelsetjenesten håndterer de alvorlig syke, der pasienter med lettere til moderate psykiske lidelser blir avvist. Ventetiden hos offentlige psykologer og psykiatere er svært lang (1-2 år).

Til tross for lovfestet krav om psykolog i kommunehelsetjenesten er dette enda ikke på plass. Teknologisk infrastruktur hos kommunene er heller ikke tilstrekkelig utviklet eller tidsriktig. Velger man private aktører er prisen generelt meget høy.
Vi mener at de fleste pasienter med lette til moderate psykiske lidelser ikke får den helsehjelpen de har krav på og vi ser behovet for å gjøre noe med dette. Vi har etablert et tilbud med faglig dyktige terapeuter der ventetiden er kort og prisene er meget konkurransedyktige.

Angst

Angstlidelser er en samlebetegnelse for tilstander hvor hovedsymptomet er angst eller frykt. Sammen med angsten følger ofte symptomer som irritabilitet, tristhet, tretthet, hodepine, nummenhet i hender og føtter, muskelsmerter, skjelvinger og rykninger, pustevansker, svetting, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer. (Folkehelseinstituttet, 2018). Angstlidelser er svært utbredt. Hver fjerde til femte person i befolkningen opplever en angstlidelse i løpet av livet. Informasjon og veiledning er viktig for å lære seg å mestre angst (HDI). Tidlig diagnostikk og behandling er viktig for å unngå unnvikelsesatferd, langvarig funksjonsfall og sekundære vansker.

Depresjon

Depresjon gir både kroppslige og psykiske symptomer. Kjernesymptomene ved depressive lidelser er senket stemningsleie, nedtrykthet, tap av opplevelse av mening i tilværelsen, manglende interesse for andre mennesker og vanlige gjøremål, og mangel på energi. I tillegg kommer ofte svekket selvfølelse, selvbebreidelser og skyldfølelse. Evne til å føle lyst og glede svekkes, også seksuell lyst blir borte. Søvn og appetitt påvirkes. Kroppslige funksjoner hemmes. Typisk er det også at man tåler mindre smerte. Deprimerte søker ofte lege for smerter i muskler og ledd. Hos 3 av 4 følges depresjonen av angstproblemer. Halvparten av dem som rammes av depresjon for første gang, får en ny episode senere. (Folkehelseinstituttet, 2018)

Livskrise

En psykisk krise foreligger når en hendelse, opplevelse, belastning eller påkjenning midlertidig har oversteget et individs totale mestringsevne og ført til psykisk ubalanse. Man skiller mellom livskriser (psykisk ubalanse utløst av normal livshendelse) og traumatiske kriser (reaksjon utløst av plutselig, uventet, ofte overveldende eller truende, opplevelse eller hendelse). Eksempler på slike kriser kan være oppsigelse av jobb, samlivsbrudd, akutt sykdom, dødsfall eller andre tap, økonomiske belastninger og lignende. Det er stor variasjon i symptomene. Vanlige plager er søvnforstyrrelser, vonde drømmer og kroppslige symptomer som uvelhet, tretthet, hodepine, svimmelhet, løs mage og diffuse smerter. Ofte initial fase med uro og engstelse. Eventuelt tristhet og sorg (Legevakthåndboken, 2018)

Selvmordstanker

Når den psykiske smerten ved å leve blir uutholdelig, kan selvmord for noen bli det endelige valg ut av smerten. Årsaken til at en person får tanker om eller forsøker å ta sitt liv er ofte sammensatt. For noen er den psykiske smerten knyttet til det å være psykisk syk, for andre kan ulike livskriser som er uavhengige av psykisk lidelse føre til selvmord eller selvmordsforsøk. Andre gjør et selvmordsforsøk, med håp om å bli hjulpet til et bedre liv etterpå. Selvmord og selvmordsforsøk er for de fleste endepunktet i en prosess der indre og ytre belastninger over tid ikke har latt seg endre eller løse på en måte som gjør livet grunnleggende bedre. (Folkehelseinstituttet, 2018). For mange er det vanskelig å dele slike tanker med sine nærmeste i frykt for å såre eller skape frykt, men effektiv behandling finnes.

Overgrep/vold

Vold og overgrep kan gi fysiske og psykiske skader. Det tar ofte lang tid før personer som utsettes for vold eller overgrep tar kontakt med andre fordi en ofte føler skyld eller skam, spesielt dersom handlingene utføres av personer i nære relasjoner. Dette kan føre til at overgrep/vold fortsetter over tid noe som kan gi varige mén og sekundære plager som eksempel post traumatisk stress lidelse (PTSD), depresjon og angst.

Stress

Stress defineres hovedsakelig på tre ulike måter:
1. Ytre påvirkning (stresstimuli/stressor).
2. Fysisk eller emosjonell reaksjon på ytre påvirkning (stresserfaring).
3. En respons på samspillet mellom de ytre påvirkningene og reaksjonene på dem. 

Kortvarig stress har vist å ha positiv effekt på helsen, mens langvarig stress har vist å kunne ha negativ innvirkning på både fysisk og psykisk helse. (Helsedirektoratet, 2017)

Relasjoner og samliv

Relasjoner og samliv er en viktig del av menneskelig tilværelse og har stor innvirkning på vår psykiske helse og trivsel. Gode relasjoner er preget av åpenhet, kommunikasjon, empati, tillit og støtte. Utfordringer i relasjoner og samliv kan inkludere kommunikasjonsproblemer, konflikter, utroskap, sjalusi og seksuelle vansker (Folkehelseinstituttet, 2018). Å arbeide med relasjoner og samliv kan involvere parterapi, familieterapi eller individuell terapi, avhengig av situasjonen og behovene til de involverte. Målet med terapi er å utvikle en bedre forståelse av seg selv og partneren, styrke kommunikasjonsferdigheter, lære konflikthåndtering og bygge en sunnere og mer tilfredsstillende relasjon.

ADHD

ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og er en nevropsykiatrisk lidelse som preges av konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet. Symptomene på ADHD varierer fra person til person og kan inkludere problemer med å fokusere, vanskeligheter med å organisere og fullføre oppgaver, ofte glemskhet, hyppige avbrudd i samtaler og en tendens til å handle uten å tenke på konsekvensene. Diagnosen blir ofte stilt i barndommen, men mange voksne med ADHD kan leve udiagnostisert (Folkehelseinstituttet, 2018). Behandling av ADHD inkluderer en kombinasjon av medisiner, atferdsintervensjoner og støtte fra familie, skole og arbeidsplass. Tidlig intervensjon og støtte er viktig for å redusere utfordringer og forbedre funksjon og livskvalitet for personer med ADHD.

Rådgivning

Det blir mer og mer vanlig med psykiske lidelser blant unge i samfunnet. Mange foreldre har behov for råd og støtte i hvordan de på best mulig måte kan bidra til at barna deres opprettholder en god psykisk helse. Det kan også være vanskelig å være pårørende for personer i nær familie som sliter psykisk enten det handler om å være en god støtte, hjelpe de som har vansker med å få riktig hjelp samt å ivareta egne behov og få støtte slik at en ikke blir syk selv av belastningen. Vi kan bidra til å gi råd om enkle tiltak i hjemmet, samt vise vei for hvor man kan finne egnet behandling.

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sosiale medier