Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om behandling av helse- og personopplysninger i tilknytning til de helsetjenester som ytes via kommunikasjons- og formidlingsplattformen (heretter omtalt som “Tjenesten”).
I Norge leveres Tjenesten av Epsyk AS (heretter “Epsyk” eller “vi”). Hvis du har spørsmål til personvernerklæringen, ta gjerne kontakt på post@epsyk.no.

Brukerkontoer
Vi har ingen brukerkonto, men bruker 3. parts leverandør hvor man logger seg inn med sikkerhetsnivå 4. Håndtering av personaldata foregår kryptert og sikkert i henhold til normen og er ivaretatt av 3. part.

Betalingsinformasjon
Ved bestilling av helsetjenester bruker vi dine kontoopplysninger som vi får tilgang til av 3. parts leverandør. Betalingshistorikk vil bli lagret i samsvar med krav i bokføringsregelverket. Ved uoppgjorte krav vil opplysningene lagres så lenge som det er nødvendig for å inndrive kravet. Sistnevnte har grunnlag i den avtalen som er inngått mellom deg og Epsyk.

Ytelse og administrasjon av helsehjelp
Ved bestilling av helsetjenester, vil psykologen/legen dokumentere helsehjelpen i vårt pasientjournalsystem. Dette kan være opplysninger om for eksempel diagnose, behandling og eventuelt resepter. Opplysninger som er nedtegnet i journalen oppbevares så lenge du benytter Tjenesten og slettes tidligst 10 år etter siste inntegning i journalen. Nedtegning av opplysninger i journal har sitt grunnlag i lov.

Kvalitetssikring av helsehjelp
Vi er pålagt å kvalitetssikre helsehjelpen vi yter. I forbindelse med kvalitetssikring av helsehjelp vil vi kunne benytte helse- og personopplysninger for dette formålet. Opplysninger vil så langt som mulig bli anonymisert eller avidentifisert før de benyttes for kvalitetssikring. Bruk av opplysninger til dette formålet har sitt grunnlag i lov.

Rapportering til nasjonale kvalitetsregistre og til Statens helsetilsyn
Epsyk har plikt til å varsle Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser og ellers gi opplysninger på tilsynets anmodning i tilfelle av kontroll med virksomheten (se helsetilsynsloven §§ 6 og 7).

Utlevering til forskning
Helse- og personopplysninger vil i enkelte tilfeller kunne bli utlevert til forskning. Slik utlevering vil alltid skje innenfor rammen av norsk lov, hvor det klare utgangspunktet er at slik utlevering krever at du samtykker.

Markedsrelaterte opplysninger
Dersom du abonnerer på vårt nyhetsbrev lagrer vi ditt navn og din epostadresse. Du kan selv når som helst melde deg av nyhetsbrevet og slette din e-postadresse. Utsendelse av nyhetsbrev har sitt grunnlag i samtykke eller interesseavveining og i markedsføringslovens regler.

Særlig om utlevering av helse- og personopplysninger til forsikringsselskap
Dersom du benytter din forsikring ved bruk av Tjenesten, samtykker du til at vi deler enkelte personopplysninger med ditt forsikringsselskap. Forsikringsselskapet vil kun få tilgang til opplysninger som er nødvendige for å vurdere om det er grunnlag for dekning. Personopplysninger som deles kan inkludere navn, personnummer, dato for konsultasjon. Forsikringsselskapet vil aldri få tilgang til andre helseopplysninger som det nærmere innholdet i konsultasjonen eller annen informasjon som blir samlet inn gjennom din bruk av Tjenesten, med mindre du har gitt et eksplisitt samtykke til dette.

Bruk av leverandører
Vi har databehandleravtaler med alle våre leverandører som har tilgang til personopplysninger. Leverandørene opptrer i henhold til våre instruksjoner som er fastsatt i databehandleravtalen. Våre leverandører leverer:
Elektronisk pasientjournal
Skytjenester for lagring av data
Digital avtalebok/timebok med videointegrasjon
Konsulenttjenester relatert til utvikling, drift og vedlikehold av Tjenesten.
Personopplysninger lagres kun på servere lokalisert i et EU/EØS-land.

Sikkerhet
Vi foretar jevnlig vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer tilknyttet Tjenesten. Databehandleravtalene som er inngått med leverandører pålegger leverandøren å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Tilgang til helse- og personopplysninger i Tjenesten er begrenset til personell som har behov for tilgang for å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp eller på grunnlag av annen særskilt hjemmel i lov eller forskrift.

Endringer og oppdateringer
Ved endringer i måten vi behandler personopplysninger på, vil vi varsle om dette i Tjenesten. På hjemmesiden finner du til enhver tid oppdatert versjon av personvernerklæringen.

ePsyk AS Oppdatert: 28. juni 2020

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sosiale medier